വിഷു special .....
🌼🌟💕 (ഞാനായിട്ടിപ്പെന്തിനാ കുറക്കണേ😜) Thanku so much @daivik.in
For these beautiful earrings ❤ (Swipe left)

Pic courtesy: @mr.nair006 📷

#vishu2019
#vishuspecial #vishu #earringlove #daivik_fashion_store #traditional
@malavika_krishnadass MALAVIKA KRISHNADAS
@malavika_krishnadass
വിഷു special .....
🌼🌟💕 (ഞാനായിട്ടിപ്പെന്തിനാ കുറക്കണേ😜) thanku so much @daivik.in
for these beautiful earrings ❤ (swipe left)

pic courtesy: @mr.nair006 📷

#vishu2019 #vishuspecial #vishu #earringlove #daivik_fashion_store #traditional
16,634 132 4 days ago
ഏവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ. 🙏😌 #vishu #vishukani #kani #crackers #vishu2019
@malavika_krishnadass MALAVIKA KRISHNADAS
@malavika_krishnadass
ഏവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ. 🙏😌 #vishu #vishukani #kani #crackers #vishu2019
10,025 37 4 days ago
Don't be into trends. Don't make fashion own you, but you decide what you are, what you want to express by the way you dress and the way to live.
@malavika_krishnadass MALAVIKA KRISHNADAS
@malavika_krishnadass
Don't be into trends. don't make fashion own you, but you decide what you are, what you want to express by the way you dress and the way to live." —gianni versace

shafishakkeer
@klumbyprajinajaanaki
@kioraamorez
6,423 27 2 weeks ago
പണ്ട് പൂരമായാൽ തറവാട്ടിൽ പോയി കൊട്ടിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, പൂതനും തിറയും നല്ല പേടിയായിരുന്നു.
എന്നാലും ദൂര മാറി നിന്നു അവർ കളിക്കുന്നത് കാണും. പണ്ടുമുതൽക്കേ ഒടുക്കത്തെ craze  ആണ് 
ഇപ്പോൾ പേടി ഇല്ല..🤭
പൂരം ആയാൽ ഏറ്റവും excitement ഇവരുടെ ചുവടുകൾ കാണാനാണ്. വള്ളുവനാടിന്റെ പൂതൻ തിറ 
A fan girl of poothan and thira😂🤩😎
#pooramvibes #poothanthira #fangirl #traditionalartform
@malavika_krishnadass MALAVIKA KRISHNADAS
@malavika_krishnadass
പണ്ട് പൂരമായാൽ തറവാട്ടിൽ പോയി കൊട്ടിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, പൂതനും തിറയും നല്ല പേടിയായിരുന്നു.
എന്നാലും ദൂര മാറി നിന്നു അവർ കളിക്കുന്നത് കാണും. പണ്ടുമുതൽക്കേ ഒടുക്കത്തെ craze ആണ്
ഇപ്പോൾ പേടി ഇല്ല..🤭
പൂരം ആയാൽ ഏറ്റവും excitement ഇവരുടെ ചുവടുകൾ കാണാനാണ്. വള്ളുവനാടിന്റെ പൂതൻ തിറ
a fan girl of poothan and thira😂🤩😎
#pooramvibes #poothanthira #fangirl #traditionalartform
9,698 50 3 weeks ago
🌻
...
...
...
...
...
...
... @arungopinath01
@malavika_krishnadass MALAVIKA KRISHNADAS
@malavika_krishnadass
🌻
...
...
...
...
...
...
... @arungopinath01
11,198 83 4 weeks ago
@malavika_krishnadass MALAVIKA KRISHNADAS
@malavika_krishnadass
"life isn't perfect but your outfit can be." -- unknown
@soumya2233 👕👖
@arungopinath01 📷

#candidphotography #candidlover
9,947 52 4 weeks ago
@malavika_krishnadass MALAVIKA KRISHNADAS
@malavika_krishnadass
"we've all got both light and dark inside us. what matters is the part we choose to act on. that's who we really are" - j.k. rowling

click: @arungopinath01

#lights #love #fairylights #photography
15,438 100 4 weeks ago