7,476 posts
18,038 followers

🛫 Ship COD & FREESHIP qua shopee: linh1312 🚨 KO HUỶ, ĐỔI, TRẢ 🔍 Nhận tìm hàng theo mẫu 👛 Insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit 💬 0969784445

http://shopee.vn/linh1312
240k
▪️Direct để đặt hàng
▪️ORDER TAOBAO 7-10 ngày, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - -
#váydây #vayday #váy2dây #vay2day #damday #đầm2dây #dam2day #damhoatiet #váykẻ #váytrễvai #vaytrevai #đầmtrễvai #damtrevai #váyhoa #vayhoa #đầmhoa #damhoa #vaysuong #váykimtuyến #váybabydoll #vaybabydoll #đầmbabydoll #dambabydoll #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
240k
▪️direct để đặt hàng
▪️order taobao 7-10 ngày, freesize
▪️freeship qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - -
#váydây #vayday #váy2dây #vay2day #damday #đầm2dây #dam2day #damhoatiet #váykẻ #váytrễvai #vaytrevai #đầmtrễvai #damtrevai #váyhoa #vayhoa #đầmhoa #damhoa #vaysuong #váykimtuyến #váybabydoll #vaybabydoll #đầmbabydoll #dambabydoll #hl
9 0 Yesterday
235k
▪️Direct để đặt hàng
▪️ORDER TAOBAO 7-10 ngày, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - -
#váydây #vayday #váy2dây #vay2day #damday #đầm2dây #dam2day #damhoatiet #váykẻ #váytrễvai #vaytrevai #đầmtrễvai #damtrevai #váyhoa #vayhoa #đầmhoa #damhoa #vaysuong #váykimtuyến #váybabydoll #vaybabydoll #đầmbabydoll #dambabydoll #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
235k
▪️direct để đặt hàng
▪️order taobao 7-10 ngày, freesize
▪️freeship qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - -
#váydây #vayday #váy2dây #vay2day #damday #đầm2dây #dam2day #damhoatiet #váykẻ #váytrễvai #vaytrevai #đầmtrễvai #damtrevai #váyhoa #vayhoa #đầmhoa #damhoa #vaysuong #váykimtuyến #váybabydoll #vaybabydoll #đầmbabydoll #dambabydoll #hl
3 0 Yesterday
260k
▪️Direct để đặt hàng
▪️ORDER TAOBAO 7-10 ngày, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - -
#váydây #vayday #váy2dây #vay2day #damday #đầm2dây #dam2day #damhoatiet #váykẻ #váytrễvai #vaytrevai #đầmtrễvai #damtrevai #váyhoa #vayhoa #đầmhoa #damhoa #vaysuong #váykimtuyến #váybabydoll #vaybabydoll #đầmbabydoll #dambabydoll #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
260k
▪️direct để đặt hàng
▪️order taobao 7-10 ngày, freesize
▪️freeship qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - -
#váydây #vayday #váy2dây #vay2day #damday #đầm2dây #dam2day #damhoatiet #váykẻ #váytrễvai #vaytrevai #đầmtrễvai #damtrevai #váyhoa #vayhoa #đầmhoa #damhoa #vaysuong #váykimtuyến #váybabydoll #vaybabydoll #đầmbabydoll #dambabydoll #hl
8 0 Yesterday
225k
▪️freesize, ORDER 5-7 ngày
▪️Direct để đặt hàng
✈️ FREESHIP qua shopee: linh1312
👛 Insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - -
#áoquây #áosátnách #aosatnach #aoquay #áocroptop #aocroptop #croptopnu #croptopke #aocroptopke  #aotrevaisieuxinh #áotrễvai #somicroptop #sơmicroptop #aosomicroptop #aotrevai #aokoco #aosomitron #aotron #áođibiển #aodibien #aokieu #áodây #aoday #áo2dây #áocúpngực #aocupnguc #ao2day #aoren #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
225k
▪️freesize, order 5-7 ngày
▪️direct để đặt hàng
✈️ freeship qua shopee: linh1312
👛 insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - -
#áoquây #áosátnách #aosatnach #aoquay #áocroptop #aocroptop #croptopnu #croptopke #aocroptopke #aotrevaisieuxinh #áotrễvai #somicroptop #sơmicroptop #aosomicroptop #aotrevai #aokoco #aosomitron #aotron #áođibiển #aodibien #aokieu #áodây #aoday #áo2dây #áocúpngực #aocupnguc #ao2day #aoren #hl
6 0 Yesterday
150k
▪️freesize, ORDER 5-7 ngày
▪️Direct để đặt hàng
✈️ FREESHIP qua shopee: linh1312
👛 Insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - -
#áoquây #áosátnách #aosatnach #aoquay #áocroptop #aocroptop #croptopnu #croptopke #aocroptopke  #aotrevaisieuxinh #áotrễvai #aotrevai #aokoco #áohởvai #aohovai #áolệchvai #aolechvau #aotron #áođibiển #aodibien #aokieu #áodây #aoday #áo2dây #áocúpngực #aocupnguc #ao2day #aoren #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
150k
▪️freesize, order 5-7 ngày
▪️direct để đặt hàng
✈️ freeship qua shopee: linh1312
👛 insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - -
#áoquây #áosátnách #aosatnach #aoquay #áocroptop #aocroptop #croptopnu #croptopke #aocroptopke #aotrevaisieuxinh #áotrễvai #aotrevai #aokoco #áohởvai #aohovai #áolệchvai #aolechvau #aotron #áođibiển #aodibien #aokieu #áodây #aoday #áo2dây #áocúpngực #aocupnguc #ao2day #aoren #hl
5 0 Yesterday
Áo 190k; váy 215k
▪️size SM, ORDER 5-7 ngày
▪️Direct để đặt hàng
✈️ FREESHIP qua shopee: linh1312
👛 Insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - -
#somi #sominu #aosomi #aosominu #somike #aosomitron #áotrắng #aotrang #sơmitrắng #somitrang #somitron #sơmitrơn #aokhongco #somikhongco #aokoco #aosomitron #aotron #áođibiển #aodibien #aokieu #aothuythu #áothuỷthủ #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
áo 190k; váy 215k
▪️size sm, order 5-7 ngày
▪️direct để đặt hàng
✈️ freeship qua shopee: linh1312
👛 insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - -
#somi #sominu #aosomi #aosominu #somike #aosomitron #áotrắng #aotrang #sơmitrắng #somitrang #somitron #sơmitrơn #aokhongco #somikhongco #aokoco #aosomitron #aotron #áođibiển #aodibien #aokieu #aothuythu #áothuỷthủ #hl
4 0 Yesterday
245k
▪️Direct để đặt hàng
▪️ORDER TAOBAO 7-10 ngày, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - -
#váydây #vayday #váy2dây #vay2day #damday #đầm2dây #dam2day #damhoatiet #váykẻ #váytrễvai #vaytrevai #đầmtrễvai #damtrevai #váyhoa #vayhoa #đầmhoa #damhoa #vaysuong #váykimtuyến #váybabydoll #vaybabydoll #đầmbabydoll #dambabydoll #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
245k
▪️direct để đặt hàng
▪️order taobao 7-10 ngày, freesize
▪️freeship qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - -
#váydây #vayday #váy2dây #vay2day #damday #đầm2dây #dam2day #damhoatiet #váykẻ #váytrễvai #vaytrevai #đầmtrễvai #damtrevai #váyhoa #vayhoa #đầmhoa #damhoa #vaysuong #váykimtuyến #váybabydoll #vaybabydoll #đầmbabydoll #dambabydoll #hl
5 0 Yesterday
180k
▪️Direct để đặt hàng
▪️ORDER TAOBAO 5-7 ngày, freesize
✈️ FREESHIP qua shopee: linh1312
👛 Insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - - 
#aothundangdai #aopull #áonhũ #aonhu #aothuncopolo #áokimtuyến #aokimtuyen #aothunnucopolo #áopolo #aopolo #aothunpolo #aocopolo #áopull #aopulltron #áothun #aothunke #aoyem #aopulldaitay #aothun #aothunnu #aothunoversize #áothunoversize #aothuncoctay #aothuntaylo #aoren #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
180k
▪️direct để đặt hàng
▪️order taobao 5-7 ngày, freesize
✈️ freeship qua shopee: linh1312
👛 insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - -
#aothundangdai #aopull #áonhũ #aonhu #aothuncopolo #áokimtuyến #aokimtuyen #aothunnucopolo #áopolo #aopolo #aothunpolo #aocopolo #áopull #aopulltron #áothun #aothunke #aoyem #aopulldaitay #aothun #aothunnu #aothunoversize #áothunoversize #aothuncoctay #aothuntaylo #aoren #hl
3 0 Yesterday
Áo 180k; yếm 230k
▪️Direct để đặt hàng
▪️ ORDER 5-7 ngày, freesize
✈️ FREESHIP qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 #quanyem #quanyembo #quanyemjeans #quanyemnu #quanyemjean #quầnbò #quầnbònữ #quanjean #quanbonu #quanjeannu #quầncạpchun #quancapchun #quanrach #váyyếm #vayyem #yếmváy #yemvay #đầmyếm #damyem #quanngo #quầnngố #quanongcon #quanbaggyjeans #quanskinnyjeans #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
áo 180k; yếm 230k
▪️direct để đặt hàng
▪️ order 5-7 ngày, freesize
✈️ freeship qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
#quanyem #quanyembo #quanyemjeans #quanyemnu #quanyemjean #quầnbò #quầnbònữ #quanjean #quanbonu #quanjeannu #quầncạpchun #quancapchun #quanrach #váyyếm #vayyem #yếmváy #yemvay #đầmyếm #damyem #quanngo #quầnngố #quanongcon #quanbaggyjeans #quanskinnyjeans #hl
3 0 Yesterday
225k
▪️freesize, ORDER 5-7 ngày
▪️Direct để đặt hàng
✈️ FREESHIP qua shopee: linh1312
👛 Insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - -
#áohởlưng #aoholung #áocroptop #aocroptop #croptopnu #croptopke #aocroptopke  #aotrevaisieuxinh #áotrễvai #somicroptop #sơmicroptop #aosomicroptop #aotrevai #aokoco #aosomitron #aotron #áođibiển #aodibien #aokieu #áohoa #aóhoa #aosomihoa #somihoa #sơmihoa #sơmihoạtiết #somihoatiet #somihoanhi #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
225k
▪️freesize, order 5-7 ngày
▪️direct để đặt hàng
✈️ freeship qua shopee: linh1312
👛 insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - -
#áohởlưng #aoholung #áocroptop #aocroptop #croptopnu #croptopke #aocroptopke #aotrevaisieuxinh #áotrễvai #somicroptop #sơmicroptop #aosomicroptop #aotrevai #aokoco #aosomitron #aotron #áođibiển #aodibien #aokieu #áohoa #aóhoa #aosomihoa #somihoa #sơmihoa #sơmihoạtiết #somihoatiet #somihoanhi #hl
3 0 Yesterday
235k
▪️Direct để đặt hàng
▪️ORDER TAOBAO 7-10 ngày, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - -
#váyhoạtiết #vayhoatiet #đầmhoạtiết #damhoatiet #váykẻ #váytrễvai #vaytrevai #đầmtrễvai #damtrevai #váyhoa #vayhoa #đầmhoa #damhoa #vaysuong #váykimtuyến #vaykimtuyen #damsuong #váymaxi #vaymaxi #đầmmaxi #dammaxi #váysuông #vaysuong #đầmsuông #damsuong #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
235k
▪️direct để đặt hàng
▪️order taobao 7-10 ngày, freesize
▪️freeship qua shopee: linh1312
- - - - - - - - - - - - - -
#váyhoạtiết #vayhoatiet #đầmhoạtiết #damhoatiet #váykẻ #váytrễvai #vaytrevai #đầmtrễvai #damtrevai #váyhoa #vayhoa #đầmhoa #damhoa #vaysuong #váykimtuyến #vaykimtuyen #damsuong #váymaxi #vaymaxi #đầmmaxi #dammaxi #váysuông #vaysuong #đầmsuông #damsuong #hl
3 0 Yesterday
240k
▪️freesize, ORDER 5-7 ngày
▪️Direct để đặt hàng
✈️ FREESHIP qua shopee: linh1312
👛 Insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - -
#áoquây #áosátnách #aosatnach #aoquay #áocroptop #aocroptop #croptopnu #croptopke #aocroptopke  #aotrevaisieuxinh #áotrễvai #aotrevai #aokoco #áohởvai #aohovai #áolệchvai #aolechvau #aotron #áođibiển #aodibien #aokieu #áodây #aoday #áo2dây #áocúpngực #aocupnguc #ao2day #aoren #hl
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
240k
▪️freesize, order 5-7 ngày
▪️direct để đặt hàng
✈️ freeship qua shopee: linh1312
👛 insta phụ kiện: @jelly.shin.outfit
- - - - - - - - - - - - - -
#áoquây #áosátnách #aosatnach #aoquay #áocroptop #aocroptop #croptopnu #croptopke #aocroptopke #aotrevaisieuxinh #áotrễvai #aotrevai #aokoco #áohởvai #aohovai #áolệchvai #aolechvau #aotron #áođibiển #aodibien #aokieu #áodây #aoday #áo2dây #áocúpngực #aocupnguc #ao2day #aoren #hl
5 0 Yesterday